?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 甉|癄Q?20v늺可以拉多q,20公里外能否带?000瓦的电器Q?/title><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" /><meta name="description" content="늺늼只要传输用电׃有电压损耗,必定存在电压降,M电器都是存在电阻的,늺也不例外。电压降只要不低?%是正常Q现在是220v的单相电Q那?20*5%=11vQ即电压不能低于209vQ否则终..."><meta name="keywords" content="甉|癄,220v늺,电功?> <link href="/style/Template/public.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/style/Template/tech.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/Js/jquery-1.6.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticlePost/HitNum.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ArticleComments/ArticleComments.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Search/Search.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Public.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/Advertisement/GetAdvertisement.js" type="text/javascript"></script> <script src="/Js/ComZF.js" type="text/javascript"></script> <!-- Google Tag Manager --> <noscript><iframe src="http://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-9RQX" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-9RQX');</script> <!-- End Google Tag Manager --> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="tech_box"> <!-- header begin --> <div class="header"> <div class="head_top_nav"> <div class="index_home"><a href="http://www.4678443.live">q回首页</a></div> <ul class="top_nav"> <li><a href="/News/"><strong>资讯</strong></a></li> <li><strong><a href="/Technology/">技?/a></strong></li> <li><strong><a href="/ProductCenter/">产品</a></strong></li> <li><strong><a href="/Exhibition/">展会</a></strong></li> <li><strong><a href="/Brand/">品牌</a></strong></li> <li><strong><a target="_blank">论坛</a></strong></li> <li><a href="/Topic/">专题</a></li> <li><a >视频</a></li> <li><a href="/Activity/ExcellentCompany/" target="_blank">zd</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">下蝲</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList31/">行情</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList11/">培训</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList5/">访谈</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">应用</a></li> <li><a target="_blank">协会</a></li> <li class="nav_font"><a href="/Telents/">人才</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">MRO</a></li> <li class="nav_font"><a target="_blank">D</a></li> </ul> </div> <div class="header_cen"> <div class="logo"> <a href="http://www.4678443.live/"> <img src="/images/temp/logo.png" width="153" height="40" alt="中国工业电器|? /> </a> </div> <div class="header_nav"> <ul class="nav_font1"><li><a class="new">新能源汽?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">电器<img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">可穿戴设?img src="/images/new.gif" /></a></li><li><a class="new">机器?img src="/images/new.gif" /></a><a class="new">光伏<img src="/images/new.gif" /></a><a >自动?/a></li><li><a >物联|?/a><a >云计?/a><a >节能环保</a></li><li><a >E_?/a><a >变频?/a><a href="http://www.4678443.live/setMap.html">更多>></a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >低压电器</a><a >高压电器</a><a >늺늼</a></li><li><a >断\?/a><a >遉K?/a><a >电力늼</a></li><li><a >l电?/a><a >隔离开?/a><a >通讯늼</a></li></ul><ul><li style="font-weight: bold;"><a >仪器仪表</a><a >五金工具</a><a >防爆电器</a></li><li><a >电能?/a><a >电动工具</a><a >防爆?/a></li><li><a >量?/a><a >电工工具</a><a >防爆开?/a></li></ul><ul style="border-right: none;"><li style="font-weight: bold;"><a >建筑电器</a><a >输配电设?/a><a >电子元器?/a></li><li><a >配电?/a><a >变压?/a><a >传感?/a></li><li><a >面板开?/a><a >电力金具</a><a >集成电\</a></li></ul> </div> </div> <div class="top_ad_search"> <div class="top_ad" id="TechDetailsAdPostion1"><img style="display:none" src="/images/temp/ad17.gif" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion1')" /></div> <div class="top_search"> <div style="float:left; width:170px;">  <input name="input" style="width:120px;" id="keyword" type="text" class="top_input1" value="误入关键字" onmouseover="this.focus();this.select();" onclick=" if (value == defaultValue) { value = ''; this.style.color = '#000' }" onblur="if(!value){value=defaultValue;this.style.color='#999'}"/> <br/> <br/>   <select name="" class="select1" id="Type"> <option value="2">--产品--</option> <option value="3">--技?-</option> <option value="1">--资讯--</option> <option value="5">--招聘--</option> <option value="4">--展会--</option> </select> </div> <div style="float:left; width:45px;"> <input name="input2" type="button" class="top_but1" value=" " onclick="Search()" /> </div> </div> </div> <!-- mainnav begin --> <div class="tech_mainnav"> <div class="tech_name"><span style="font-"></span></div> <ul> <li><a href="/Technology/">技术首?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList17/">技术动?/a></li> <li><a href="/Article/ArticleList8/">专业论文</a></li> <li><a href="/Article/ArticleList9/">Ҏ应用</a></li> <li><a href="/Material/MaterialList0/">资料下蝲</a></li> <li><a href="/User/">有奖征稿</a></li> <li style="background:none">专家有约</li> </ul> </div> </div> <!-- header end --> <div class="now_position">  <strong>您正在访问:</strong> <a href="http://www.4678443.live/" target="_blank">|站首页</a> >> <a href="/Technology/" target="_blank">技术中?/a> >> <a href="/Article/ArticleList32/" target="_blank">甉|癄</a> >> <span>正文</span></div> <!-- main_content begin--> <div class="maincontent"> <!-- left begin --> <div class="news_left"> <div class="brand_news_details"> <h1>甉|癄Q?20v늺可以拉多q,20公里外能否带?000瓦的电器Q?/h1><table style="border-bottom:1px dotted #e4e4e4;" align="center"><tr><td><div class="news_mes">文章来源Q电力工E技术官?作者:??点击Q?span id="HitNum"></span>?旉Q?span id="dTime">2020/6/16 14:18:10</span><input type="hidden" id="ID" value="100915165"/><input type="hidden" id="TypeID" value="2"/></div> </td> <td><div id="ckepop"></div></td></tr></table><div id="Content" style="display:none;">[甉|癄Q?20v늺可以拉多q,20公里外能否带?000瓦的电器Q]:늺늼只要传输用电׃有电压损耗,必定存在电压降,M电器都是存在电阻的,늺也不例外。电压降只要不低?%是正常Q现在是220v的单相电Q那?20*5%=11vQ即电压不能低于209vQ否则终...</div><div class="brand_news_con"><p style="text-indent:2em;"> 늺늼只要传输用电׃有电压损耗,必定存在电压降,M电器都是存在电阻的,늺也不例外。电压降只要不低?%是正常Q现在是220v的单相电Q那?20*5%=11vQ即电压不能低于209vQ否则终端电器不能正怋?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20200616/20200616141626_5759.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 以一?.5斚wUؓ例,常温下(20℃)铜的电阻率ρ约0.0178Ω.mQ导U电d式R=ρ*l/sQ其中l为长度(单位为mQ,s为导U横截面U?单位为mm2Q。那?0公里长的导线Q其电阻为R=0.0178*20000/2.5=142.4QΩ)Q正负两根线Q电阻?Q共284.8Ω?000W的电器其工作甉|最约4.5AQ若串联142.4Ω的电阻,4.5A的电电M端的压降U?84.8Ω*4.5A=1281.6VQ远大于供电电压220VQ完全不可能Q必ȝ220V+1281.6?500V供电Q电器才能工作?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20200616/20200616141646_6233.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> 如果?20V的交电压如果不影响额定电压?20V的用电器L话,那么在线路中所损耗的压降不能低于额定电压?%Q也是说在U\中的压降不能低于11VQ我们可以根据线路压降的表达式△U=26ImL/S,q是以铜导线ZQIm表示U\中的相电、L表示U\的长度、S表示导线的长度,q样以来我们不难得出对于220V电压的供电距R?</p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <img src="http://oss.cnelc.com/kindeditor/img/20200616/20200616141706_4675.png" alt="" /> </p> <p style="text-indent:2em;"> <br /> </p> <p style="text-indent:2em;"> L=△U.S/26Im,假设U\的截面积?qx毫米的话Q输送额定电是4A的话Q我们把上述的数据代入就可以得出输电的最大距M。L=11X4/26X4=0.423千米。由此可见交?20V的电压供늚距离是和多大的线径和导线的材料以及所带多大的负荷都是有关pȝ。我q里l出的如果负荷额定电是4安培Q所用的?qx毫米铜线的话Q如果不影响额定电压220的用电器h常工作的话电U可以拉最q不过500c的距离?</p> <p style="text-indent:2em;"> <span>极简单的Ƨ姆定律q用Q次生定理,即电功率Q电热能Q与g截面U及电压、电之间的关系Q还需有材料因素)Q方E式为功率值等于电与电阻值^方的乘积。根据公式,如果不计成本Q拉个几万公里理Z也是可行的?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> 20公里之外Q还要保?000W电器能用。奢侈点用铜Uѝ?</p> <p style="text-indent:2em;"> <span>LQ?0000m。ΔU?1VQU?09V。ΔUQIRQIρL/SQ其中ρ=0.0175、IQ?.55。又因ؓ构成电\回\需要一根火U和一栚wUѝ因此距M变的情况下,每根U允许电压降不高?.5VQ即SQ?89.545mm2?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span>由此可见Q要20公里之外的电器能用,铜导U横截面U不能低?89.545mm?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> Ҏ题目说的问题Q带?0公里之外的电器肯定没问题。这是土豪之中的王中王,20公里处买U的qZ敢想Q?万米铜线Q淘宝卖的国标一?00mm2软线?65?mQ即660万元?</p> <p style="text-indent:2em;"> <span>存在理论上的可能性,比如采用极粗的电~,有些|友过要达?00qx毫米的线才可以,q还是小事,关键费用高的吓h。最l济的做法是用变压器升压Q比如升?0万伏Q这样对U缆的就不需要那么粗了?/span> </p></div><div class="meneame"><span class="disabled">< </span><span class="current">1</span> <span class="disabled">> </span></div> <div style="text-align: center;padding-top: 10px;"><img src="/images/code.jpg" alt="x有惊?" /></div> <div class="news_bot_mes">中国工业电器|:此内容{载于合作媒体或互联网其它|站Q中国工业电器网登蝲此文Z传递更多信息之目的Qƈ不意味着赞同其观Ҏ证实其描qͼ</br>新闻、技术文章投EQQQ?28246603 邮箱Qnews@cnelc.com</div> <h2 class="related">相关阅读</h2> <ul class="related_con"> <li>· <a href="/text/32/200618/AD100915245_1.html" target="_blank">甉|癄Q?3条电气诊断诀H?电工技能口</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915244_1.html" target="_blank">甉|癄Q智能电表最全介l,快{l用L</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915243_1.html" target="_blank">甉|癄Q电表上的小灯亮h代表什么意?/a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915242_1.html" target="_blank">甉|癄Q装了漏保,千万别忘记接q根生命</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915241_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器白40个疑问汇总解释,</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915240_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何学习变频器Q这35个变频器</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915239_1.html" target="_blank">甉|癄Q接错线太危险!零火地线的多UL</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915238_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工知识:늺接触不良有什么后</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915237_1.html" target="_blank">甉|癄Q电?20v?80v有什么区</a></li><li>· <a href="/text/32/200618/AD100915236_1.html" target="_blank">甉|癄Q生zM常见的电?/a></li> </ul> </div> <!-- comments begin --> <div class="comments"> <h4>|友评论<span>已有<span id="PeNum" style="float:left;"></span>人参与评?img src="/images/temp/comments.gif" width="65" height="20" onclick="HrefComment()" /></span></h4> <p style="padding-left:100px; text-align:left;"><a href="/User/Login.aspx" target="_blank">用户d</a>  <a href="/User/Registered.aspx" target="_blank">注册新用?/a>  <a href="/User/Registration/Forget.aspx" target="_blank">忘记密码Q?/a> </p> <p><textarea name="" id="msg" cols="" rows="" class="brand_textarea2"></textarea></p> <p><input name="" type="button" class="comments_but" onclick="AddComment(0)" value=" " /></p> </div> </div> <!-- right begin --> <div class="news_right"> <div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion2"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion2')" /></div><h2 class="news_title260">教程排行<div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260 news_ico"><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915245_1.html" target="_blank">甉|癄Q?3条电气诊断诀H?</a></li><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915244_1.html" target="_blank">甉|癄Q智能电表最全介l,</a></li><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915243_1.html" target="_blank">甉|癄Q电表上的小灯亮h</a></li><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915242_1.html" target="_blank">甉|癄Q装了漏保,千万别忘</a></li><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915241_1.html" target="_blank">甉|癄Q变频器白40个疑?/a></li><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915240_1.html" target="_blank">甉|癄Q如何学习变频器Q这</a></li><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915239_1.html" target="_blank">甉|癄Q接错线太危险!零火</a></li><li>·<a href="/text/32/200618/AD100915238_1.html" target="_blank">甉|癄Q电工知识:늺接触</a></li></ul><h2 class="news_title260 mar_top">最新教E?div class="more3"><a href="/news/">更多>></a></div></h2><ul class="box260"><li>·<a href="/text/32/200603/AD100914706_1.html" target="_blank">甉|癄Q谈谈直系l接地故</a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914335_1.html" target="_blank">甉|癄Q信L~种cd用?/a></li><li>·<a href="/text/32/200526/AD100914330_1.html" target="_blank">甉|癄Q自来水量计的选型</a></li><li>·<a href="/text/32/200522/AD100914176_1.html" target="_blank">甉|癄Q直电L试A使用</a></li><li>·<a href="/text/32/200512/AD100913728_1.html" target="_blank">甉|癄Q压力变送器的性能?/a></li><li>·<a href="/text/32/200414/AD100912662_1.html" target="_blank">甉|癄Q楔形流量计使用说明</a></li><li>·<a href="/text/32/200325/AD100912169_1.html" target="_blank">甉|癄QVICKERS先导式比?/a></li><li>·<a href="/text/32/200324/AD100912125_1.html" target="_blank">甉|癄Q高压介质损耗测试A</a></li></ul><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion3"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion3')" /></div><h2 class="news_title260 mar_top">热点专题<div class="more3"><a href="/Topic/">更多>></a></div></h2><div class="box260"><ul class="list250_3"><li>· <a href="http://www.4678443.live/special/jqr/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(440)">四大家族机器Z品专?/a></li><li>· <a href="http://www.4678443.live/Special/2019053001/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(439)">通信产业变革前夜Q?G技术及q?/a></li><li>· <a href="http://www.4678443.live/Special/gjc/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(438)">一站式全网营销pȝQ让企业?/a></li><li>· <a href="http://www.4678443.live/Special/2019052402/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(437)">视频专题Q智能机器h ?/a></li><li>· <a href="http://www.4678443.live/Special/2019052401/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(436)">W二届“一带一路”国际合作高</a></li><li>· <a href="http://www.4678443.live/Special/2019051701/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(435)">2019q机器h产业发展与应用专</a></li><li>· <a href="http://www.4678443.live/Special/2019042601/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(434)">泛在电力物联|的发展前景</a></li><li>· <a href="http://www.4678443.live/Special/2019041901/" target="_blank" onclick="WriteTopicHitNum(433)">2019q光伏行业现状与前景专题</a></li></ul></div><div class="brand_ad_260_2" id="TechDetailsAdPostion4"><img src="/images/temp/ad17.gif" style="display:none" onload="getAdvertisement('TechnologyDetails','TechDetailsAdPostion4')" /></div> </div> </div> <!-- main_content end--> <!-- maincontent end --> <div class="bottom"> <p>本站声明Q严Q何单位和个h模仿、{载、抄袭及冒名中国工业电器|(cnelc.comQ?/p><p><a href="http://www.4678443.live">中国工业电器|?/a> | <a href="http://www.4678443.live/Help/Job/">诚聘英才</a> | <a href="http://www.4678443.live/help/H10.Html">关于我们</a> | <a href="http://www.4678443.live/help/H7.Html">会员服务</a> | <a href="http://www.4678443.live/help/H12.Html">q告服务</a>| <a href="http://www.4678443.live/help/H14.Html">意见/业务</a> | <a href="http://www.4678443.live/help/H15.Html">帮助中心</a> | <a href="http://www.4678443.live/user/"> 在线投稿</a> | <a href="http://www.4678443.live/Links/">友情链接</a> | <a href="http://www.4678443.live/help/H16.Html">联系我们</a> |<a href="http://www.4678443.live/SetMap.html" target="_blank">|站地图</a></p><p> 业务合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 展会合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 关键词推q?<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 战略合作:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a> 新闻投稿:<a target="_blank" ><img border="0" src="/images/qqtall.gif" alt="点击q里l我发消? title="点击q里l我发消?/></a><p>中国工业电器|服务热U:400-688-6377 合作电话Q?21-39550999 传真Q?21-59142222 邮编Q?01812 信箱Qcn@cnelc.com新闻投稿邮箱Qnews@cnelc.com</p><p>上vd司地址Q上?金园一?99P中国工业电器大厦) 法律NQ浙江v昌律师事务所 江律?/p><p>增值电信业务经营许可证Q沪B2-20180642 </p><p>上v易电|络U技有限公司 版权所?2012-2020</p><p><a id='___szfw_logo___' target='_blank'><img src='/images/cert.png' border='0' /></a><a target='_blank'><img src="/Images//public/2012/icon.gif" border="0" alt="" /></a><a target='_blank'><img src="/Images/public/2012/img8.gif" border="0" height="55" alt="" /></a></p><div style="width:300px;margin:0 auto; padding:20px 0;"><a target="_blank" style="display:inline-block;text-decoration:none;height:20px;line-height:20px;"><img src="/images/beian.png" style="float:left;"/><p style="float:left;height:20px;line-height:20px;margin: 0px 0px 0px 5px; color:#939393;">沪ICP?0003932?15</p></a></div><script type='text/javascript'>(function(){document.getElementById('___szfw_logo___').oncontextmenu = function(){return false;}})();</script> </div> </div> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function () { WriteHitNum(); GetReferrerUrl(); }); </script> <a href="http://www.4678443.live/"><span class="STYLE1">γ׬Ǯ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.308419.tw">ȨƱʵ</a> <a href="http://www.338254.tw">ϸʿʮǰ</a> <a href="http://www.201154.tw">3Ӯר</a> <a href="http://www.hahhfv.tw">5</a> <a href="http://www.674476.tw">Ʊ</a> <a href="http://www.190208.tw"></a> <a href="http://www.162973.tw">տͶעٷ</a> <a href="http://www.iolzje.tw">ӱ7</a> <a href="http://www.692162.tw/">μ2019?</a> <a href="http://www.663259.tw">տ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>